معاونت محترم پژوهشی سازمان صنایع هوایی جناب آقای مهندس صفایی‌گل و تیم متخصصین همراه ایشان، طی بازدیدی که در تاریخ 23 تیرماه 1397 از مرکز رشد واحدهای فناور پژوهشگاه هوافضا داشتند با توانمندی‌های این مجموعه آشنا شدند. طی جلسه‌ای‌‌‌‌‌که برگزار شد، در ابتدا آقای دکتر شمس طالقانی رییس مرکز رشد واحدهای فناور پژوهشگاه هوافضا ، توضیحاتی راجع به پیشینه فعالیت‌های انجام شده در این مرکز و همچنین پروژه‌های در دست انجام، ارائه فرمودند. ایشان بر تمایل به استفاده از تجارب صنعتی موجود در سازمان صنایع هوایی تأکید فرمودند. در ادامه جناب آقای مهندس صفایی‌گل نیز با تکیه بر نیازمندی صنعت به توسعه فناوری، در مورد زمینه‌های مشترک همکاری بین سازمان صنایع هوایی و پژوهشگاه هوافضا تأکید فرمودند. در انتهای جلسه نیز بازدیدی از شرکت‌های موجود در مرکز رشد ، آزمایشگاه و کارگاه مرکز، جهت آشنایی با توانمندی‌های موجود در مرکز صورت گرفت.

 

                                                                                              

 

 

 

 

بالا