parallax background
 

 

ماموریت و اهداف

چشم انداز مرکز رشد واحد‌های هوافضا براساس توسعه، کسب‌وکار‌ها در زمینه هوا و فضا و همچنین سایر کسب و کار‌های استارتاپی، پژوهشی و تبدیل کسب‌ و کازهای دانش بنیان و استارتاپی به قطب صنعتی و علمی در سطح کشور می‌باشد.

یکی از اصلی ترین نکات قابل توجه در کسب و کار‌های نوپا بحث حمایتی و سرمایه گذاری می‌باشد. اصلی ترین مرکز رشد واحد‌های هوافضا ایجاد بستر مناسب سرمایه گذاری و حمایت از کسب و کار‌های دانش بنیان و نوئا می‌باشد. همچنین ایجاد بستر مناسب جهت جذب کارآفرینان و بستر‌سازان کسب و کار‌های نوین با حمایت‌های دقیق و جامع برای توسعه کسب و کارها.

اهداف مهم مرکز رشد واحد‌های هوافضا ایجاد بستر مناسب برای تولید و افزایش حجم بازار مربوط به شرکت‌های دانش بنیان و همچنین ایجاد تعامل دقیق و سودده بین علوم با صنعت و ایجاد بازار مناسب برای کسب و کار‌های دانش بنیان می‌باشد.

ثبت نام
fa_IRFA_IR