parallax background
 

 

مراکز استقرار


در حال حاضر مرکز رشد هوافضا دارای یک مرکز تولید و یک ساختمان چند مستأجره است که انواع خدمات را به شرکت های مستقر ارائه می دهد. به طور کلی سعی شده کل زنجیره از ایده تا فروش در این مراکز عملیاتی و آماده ارائه شود.

 

ثبت نام
fa_IRFA_IR